බුද්ධ දේශනාවේ සැබෑ පරමාර්ථ අරමුණ නිබ්බාණ ගාමී මාර්ගයයි- තුන්වැනි කොටස

buzzniz Follow
  • 20
  • 1
show more
Upvotes (2)
Comments
Sorted by:
Load more comments
Download the Vidme app!